Samarbeidsavtale med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Ref.:
https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/nyheter/2021/02/samarbeidsavtale-med-nrrl-pa-plass/

«…
Statsforvaltaren har inngått avtale om samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) i Vestfold og Telemark om bistand i fall det vert trong for beredskapssamband under kriser og katastrofar i fylket.

Avtalen førebur eit samarbeid kor NRRL kan setja opp eige uavhengig samband i fylket. Fleire kommunar har allereie eit samarbeid med NRRL, anten om sambandstenester eller utplassering av forsterkarar i utsette delar av fylket.

I 2020 øvde Statsforvaltaren sambandstenesta radioamatørane kan levere, og testa mellom anna ei løysing for dataoverføring via NRRL sin eigen digitale infrastruktur «WinLink». Øvinga var vellukka og samarbeidet er no nedfelt i ein avtale.

NRRL er radioamatørane sin organisasjon og er tilslutta Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Lokallaga, som dekker heile landet, kan stille med beredskapssamband og andre tenester i fall det vert brot i teleinfrastrukturen, eller dei kan bistå redningstenesta. Under kvikkleireskredet i Gjerdrum til dømes, bistod dei redningsleiinga med sporingsteknologi for innsatsmannskap.

Sjølv om me har god og stabil dekning av straum og ekom i fylket, handlar beredskap om å væra førebudd på at det uventa kan skje, seier fylkesberedskapssjef hjå Statsforvaltaren, Jan Helge Kaiser. Tid om anna opplever kommunane heilt eller delvis utfall av ekom, anten som fylgje av uvær eller andre hendingar. Sist veke mista til dømes eit større hytteområde i Fyresdal kontakten med omverda. Andre kommunar har opplevd liknande berre siste året. Klimaendringar vil gje meir vær, då må me ha alternative løysningar, avsluttar fylkesberedskapssjefen.
…».

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021.
Det gamle navnet var Fylkesmannen.

 

Øvelse nødnett på Furubo

Melding om øvelse – nødnett – onsdag 11. april 2018 fra kl 18:30

LA1T deltar i øvelsen fra QTH Furubo

For å trene operativ bruk av nødnett utstyr, prosedyrer og praktisk oppsett av nødnett utstyr skal det gjennomføres en 2-delt øvelse i alle grupper av NRRL sambandstjenesten og brukere av nødnettutstyr. Del 1 skal gjennomføres i forkant av øvelsen internt i sambandsgruppen. Del 2 skal foregå på øvelsesdag under innsjekk. Erfaringer og tilbakemeldinger etter øvelse kan sendes LB1PG.